صفحه نخست / آیین نامه و دستورالعمل ها

آیین نامه و دستورالعمل ها

برای دانلود کاربرگ های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک دانلود :کاربرگ های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه

برای دانلود قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه به لینگ زیر مراجعه نمایید.

قوانین و مقررات آموزشی