صفحه نخست / مرکز نوآوری ورزش های آبی

مرکز نوآوری ورزش های آبی

مرکز نوآوری ورزش های آبی

محورهای قابل ایده پردازی
تجهیزات و امکانات ورزش های آبی لینک دانلود فرم
سالمندان و ورزش های آبی لینک دانلود فرم
گردشگری ورزشی آبی لینک دانلود فرم
تفریحات آبی لینک دانلود فرم
نرم افزارهای ورزش های آبی لینک دانلود فرم
رسانه و تبلیغات ورزش های آبی لینک دانلود فرم
کسب و کار در ورزش های آبی لینک دانلود فرم
حفظ محیط زیست در ورزش های آبی لینک دانلود فرم
بخش آزاد در رابطه با ورزش های آبی لینک دانلود فرم

علاقمندان می توانند بر اساس علاقه خود در یکی از موارد بالا فرم مربوطه را پر کرده و به آدرس ایمیل kishuni_research@kish-uast.ir ارسال نمایند.